Anunț ajutor încălzire pentru iarna 2022 – 2023 și Formular ajutor încălzire

Pentru a primi ajutorul de încălzire pentru iarna 2022/2023 trebuie să depuneți următoarele acte la Primăria Bălănești, începând cu data de 1 octombrie 2022:
– cerere/declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular tip;
– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, contract de comodat, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/locuinţa la care se solicită ajutorul;
– copie acte de identitate (B.I., C.I., certificat de naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
– copie certificate de căsătorie;
– copie hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
– cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.
▪În cazul deținerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.
▪Venitul net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure și care nu dețin bunuri cuprinse în ”Lista de bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului”, anexată prezentului anunț.
⚠LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL ŞI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
▪Bunuri imobile
– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;
▪Bunuri mobile*
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
▪Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”
▪Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
▪Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
▪Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
▪Depozite bancare
– depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
▪Terenuri /animale şi/sau păsări
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinței.
⚠Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum și nedeclararea bunurilor deținute, în scop vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal.
⚠IMPORTANT
Ajutorul de încălzire se acordă astfel:
– începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până în data de 20 a lunii respective;
– începând cu luna următoare pentru cei au depus documentele după data de 20.

Formular-ajutor-incalzire-2022-2023

Documente

Ultima actualizare: 10:22 | 12.07.2024

Sari la conținut