Acces la informaţii de interes public

ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Prin informație de interes public se întelege „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Legea 544/2001 art. 2, lit. b). Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, Primaria Comunei Bălănești a desemnat o persoană care are responsabilități în acest domeniu , care poate fi contactat la: telefon 0253 270 114, e-mail: primariabalanesti@yahoo.com
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat

DESCARCĂ modelul de Cerere conform Legii nr. 544/2001

Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:
– Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri 8:00 – 16:00

Accesul la Informație

1. DE CE aveți nevoie de acest drept?
PENTRU CĂ:

 • plătiți taxe și impozite statului
 • sunteți responsabil și vreți să știți cum este gestionat banul public
 • cei pe care i-ați ales trebuie să își respecte promisiunile
 • funcționarii din instituțiile publice sunt în slujba dumneavoastră și nu invers
 • administrația publică este din ce în ce mai transparentă
 • pur și simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de bază privind liberul acces la informațiile de interes public ?

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, primi și răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constituția Romaniei, art. 31 : „Dreptul persoanei de a avea aces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit … Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ Legea privind accesul la informațiile de interes public?
PENTRU CĂ:

 • este un pas major în consolidarea democrației și în reforma administrației publice
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean, autoritățile și instituțiile publice
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici
 • acesul la informațiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepția.

4. Ce este INFORMAȚIA DE INTERES PUBLIC ?

 • Orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice.

5. CINE poate solicita informații de interes public?

 • Orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau străină.

6. Puteți solicita orice informație, fără nici o RESTRICȚIE?

 • Da, dar trebuie sa știți că există informații de interes public la care accesul este exceptat.

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;
 • informațiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a caror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

8. Ce sunt informațiile furnizate DIN OFICIU?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

9. UNDE sunt disponibile informațiile furnizate din oficiu ?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt disponibile la Panoul de afișaj din Primărie, în mijloacele de informare în masă, precum și în pagina de internet – www.primariabalanesti.ro

10. CARE sunt categoriile de informații ce se furnizează din oficiu?

 • Actele normative în baza cărora autoritatea publică locală funcționează și este organizată
 • Modul în care este organizată instituția Primăriei, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și programul de audiențe
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, Consiliului Local și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 • Coordonatele prin care poate fi contactată Primăria: sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
 • Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil
 • Programele si strategiile Primăriei
 • Lista cu documentele considerate de interes public
 • Lista cu categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție
 • Modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public

11. CE sunt informațiile furnizate la cerere ?

 • Orice informație pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

12. CUM poți obține o informație furnizată la cerere ?

 • VERBAL, adresandu-vă Centrului de informații pentru cetățeni sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris.
 • ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate și veți primi o recipisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii
 • Biroul de Relații Publice vă va pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE accesului la informație?

 • Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să platiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate, dar, în cazul în care solicitați copii după documente oficiale, trebuie să suportați contravaloarea serviciilor de copiere.

14. După CÂT TIMP veți primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?

 • autoritățile și instituțiile publice au obligația de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
 • în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii și va fi înștiințat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
 • dacă informația pe care o solicitați este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veți fi înștiințat în scris despre acest fapt.

15. Puteți depune o RECLAMAȚIE când considerați că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, dar trebuie să o faceți în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției.
 • Reclamația trebuie adresată conducatorului instituției, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.
 • Dacă reclamația dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

16. Puteți să vă adresați JUSTIȚIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, puteți să o faceți direct după așteptarea răspunsului la solicitarea inițială sau după răspunsul la reclamația administrativă.
 • Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea inițială.
 • Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să vă furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale și/sau patrimoniale.
 • Dacă sunteți nemulțumit de hotărârea instanței, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel rămâne definitivă și irevocabilă.
 • Atât acțiunea depusă la prima instanță, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Ultima actualizare: 10:22 | 12.07.2024

Sari la conținut